گزارش فعالیتهای علمی معاونت پژوهش حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج بناب
51 بازدید
موضوع: سایر
مصاحبه کننده : ندای طالبیه تبریز
محل مصاحبه : شهرستان بناب
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مجله ندای طالبیه
تعداد شرکت کننده : 0